Rev Santosh John

Address: 
Mar Thoma Syrian Church # 47, Primrose Road Bangalore, Karnataka - 560 025
Phone: 
9880933728
Email: 
sajobsk@gmail.com
Centre: 
Bangalore Centre